Serdecznie zapraszamy do ciekawego świata pożyczek!

Umowa pożyczki

UMOWA POŻYCZKI

Zawarta w dniu ……….w …………, pomiędzy:

………………..[imię i nazwisko Pożyczkodawcy], zamieszkałym/ą w ……….. przy ul. ………….., legitymującego się dowodem osobistym …………….., PESEL ………… NIP ……………….., zwanym/ą dalej „Pożyczkodawcą”

a

…………….. [imię i nazwisko Pożyczkobiorcy], zamieszkałym/ą w ………… przy ul. ……………, legitymującego się dowodem osobistym ……………., PESEL …………, NIP …………….., zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”

o treści następującej:

§ 1

Pożyczkodawca niniejszym zobowiązuje się udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie __________ zł (_____________________________ złotych) (zwanej dalej „Kwotą Pożyczki”), a Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Kwoty Pożyczki, powiększonej o oprocentowanie wskazane w § 4 Umowy, w terminie określonym w dalszych postanowieniach niniejszej Umowy.

§ 2

1. Pożyczkobiorca niniejszym oświadcza, iż:

a) znajduje się w dobrej kondycji finansowej oraz na bieżąco reguluje swoje wymagalne zobowiązania,

b) nie jest stroną jakichkolwiek postępowań sądowych lub egzekucyjnych, ani nie istnieje zagrożenie wszczęcia takich postępowań w stosunku do Pożyczkobiorcy,

c) będzie mógł dokonać zwrotu Kwoty Pożyczki bez uchybienia terminom przewidzianym w niniejszej Umowie.

§ 3

Kwota Pożyczki przekazana zostanie Pożyczkobiorcy na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony przez _________________________________, numer rachunku ___________________ ______________________________, w terminie do dnia _ ___ ____ r.

§ 4

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy Kwotę Pożyczki powiększoną o oprocentowanie w wysokości __% (_________ procent) w skali roku.

2. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winno zostać uiszczone jednocześnie ze zwrotem Kwoty Pożyczki.

§5

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu Kwoty Pożyczki w całości wraz z oprocentowaniem, o którym mowa w §4 ust. 1 powyżej, w terminie do dnia ______________.

2. Pożyczka winna zostać zwrócona poprzez uznanie rachunku bankowego Pożyczkodawcy prowadzonego przez ___________________________, nr rachunku _______________________ _______________________.

§6

Koszty zawarcia niniejszej Umowy, w tym w szczególności należny z tego tytułu podatek od czynności cywilnoprawnych, ponosi w całości Pożyczkobiorca

§7

1. W sprawach nieuregulowanych bezpośrednio w niniejszej Umowie, zastosowanie znajdują odpowiednie normy prawa polskiego, w szczególności zawarte w przepisach ustawy Kodeks cywilny.

2. Strony zgodnie zobowiązują się, iż w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów dotyczących treści postanowień niniejszej Umowy lub ich realizacji, w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do ich polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez wszczęcie stosownych negocjacji. Strony uzgadniają, iż w przypadku nie osiągnięcia przez nie porozumienia, co do sposobu rozwiązania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy wedle siedziby Pożyczkodawcy.

3. Wszelkie powiadomienia oraz korespondencja związana z realizacją Umowy, winny być kierowane na adresy Stron wskazane na wstępie niniejszej Umowy. W przypadku zmiany adresu, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczone oświadczeń wysłanych na ostatni adres do doręczeń, wskazany przez tę Stronę.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Pożyczkodawca                                                 Pożyczkobiorca