Serdecznie zapraszamy do ciekawego świata pożyczek!

Kto może skorzystać z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim?

Ustawa o kredycie konsumenckim została uchwalona w celu ochrony praw konsumentów. Kto może zostać uznany za konsumenta, a tym samym skorzystać z przewidzianych tam szczególnych uprawnień? Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że kredytu konsumenckiego, w rozumieniu ustawy, nie może zaciągnąć osoba prawna bez względu na to czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie. Z drugiej strony za konsumenta może zostać uznana osoba fizyczna, nawet jeśli prowadzi działalność gospodarczą, pod warunkiem, że cel, na jaki zaciąga kredyt, nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą.

Art. 3 ustawy przewiduje katalog umów o kredyt konsumencki, do których ustawa nie ma zastosowania. Katalog ten, choć i tak szeroki, został jeszcze uzupełniony przy okazji ostatniej nowelizacji ustawy.

Zasada jest, że konsumenci zaciągający bardzo drobne lub bardzo wysokie kredyty nie mogą korzystać z praw przewidzianych ustawą. Dotyczy to kredytów niższych niż 500 zł i wyższych niż 80 tys. zł lub równowartości tych kwot w walutach obcych. Kredytodawca nie ma obowiązku przestrzegania przepisów ustawy, jeśli udziela kredytów na krótki okres, nie przekraczający 3 miesięcy, a także wtedy, gdy konsument z tytułu kredytu nie musi uiszczać żadnych opłat, prowizji ani oprocentowania. Części przepisów ustawy nie stosuje się też do umów przewidujących limit zadłużenia w rachunku oszczędnościowo-rozrachunkowym i innych rachunkach oszczędnościowych.

Poza tym najistotniejszym wyłączeniem zastosowania ustawy są przepisy art. 3 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy, gdyż nie ma ona zastosowania do kredytów przeznaczonych na następujące cele mieszkaniowe:

  • nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • wniesienie wkładu członkowskiego do spółdzielni mieszkaniowej;
  • remont, budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

Nowelizacja ustawy poszerzyła jeszcze ten katalog np. o kredyty przeznaczone na:

  • nabycie udziału we współwłasności nieruchomości,
  • nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu, dotyczy np. umów zawieranych ze spółdzielnią mieszkaniową, która zobowiązuje się do wybudowania lokalu w przyszłości i przeniesienia jego własności
  • wniesienie wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej,
  • nabycie wierzytelności wynikającej z umowy zawartej przez osobę trzecią z przedsiębiorcą budowlanym, obejmującej prawa z tytułu wniesienia wkładu budowlanego,
  • spłatę kredytów zaciągniętych na powyższe cele.

Jak z tego wynika, kredyty przeznaczone na cele mieszkaniowe nie podlegają przepisom ustawy. Wyjątek stanowią jednak kredyty przeznaczone na remont mieszkania spółdzielczego i konsumenci zaciągający kredyty w takim celu, oczywiście jeśli ich kwota nie przekracza 80 tys. zł., będą mogli korzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie.