Serdecznie zapraszamy do ciekawego świata pożyczek!

Instrumenty finansowe – akcje i obligacje

Każdy, który interesuje się finansami słyszał pojęcie instrument finansowy. Co dokładnie ten termin znaczy?

Otóż instrumenty finansowe, według ustawy o tych właśnie instrumentach, zawierają papiery wartościowe oraz inne instrumenty, niebędące papierami wartościowymi, takie jak certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa, kontrakty terminowe, opcje, oraz inne. Inaczej mówiąc, są to dowody potwierdzające tytuł własności lub długu.

Instrumentami finansowymi rynku kapitałowego nazywamy te z nich, których termin realizacji jest dłuższy niż rok.

Możemy je podzielić na takie, które przynoszą stały dochód- np. obligacje, oraz takie, których dochód jest zmienny np. akcje. Możemy je również podzielić ze względu na kryterium czasu- krótkoterminowe – o okresie zapadalności do 1 roku, średnioterminowe- 1 do 5 lat oraz długoterminowe- o okresie zapadalności powyżej 5 lat.

Podstawowym rodzajem instrumentów finansowych rynku kapitałowego są akcje. Sa to papiery wartościowe, które mają charakter własnościowy. Oznacza to, że posiadacz akcji ma pewien udział w spółce akcyjnej. Oczywiście większe korzyści z takie udziału można mieć, gdy udział ten jest dość spory.

Również akcje można podzielić na różne sposoby. Pierwszym rozróżnieniem, sa akcje imienne, oraz na okaziciela. W akcjach imiennych, jak sama nazwa wskazuje, określone jest nazwisko ich właściciela. Aby zmienić właściciela, należy zgłosić go w zarządzie spółki. Łatwiej jest z akcjami na okaziciela, gdyż nie ma wyszczególnionej osoby posiadacza, można je więc zbywać bez zbędnych formalności. Obecnie, akcje często nie posiadają formy materialnej, tzn. jest to tylko zapis komputerowy ( akcje zdematerializowane). Jeśli jednak akcja to rzeczywisty „papier”(akcje materialne),powinna ona zawierać nazwę spółki(czyli emitenta), jej siedzibę, numer wpisu do rejestru, wartość nominalną akcji, jej serię i numer, oraz uprawienia z niej wynikające. Co więcej, należy zawrzeć wysokość wpłaty, która została dokonana ( w przypadku akcji imiennych), oraz podpis i pieczęć firmy.

Akcje można podzielić również na zwykłe oraz uprzywilejowane. Uprzywilejowane dają jej posiadaczowi więcej praw niż zwykłe. Może to być na przykład pewne uprzywilejowanie co do liczby głosów (maksymalnie 5 głosów na jedną akcję), wysokości dywidendy, czy podziału majątku firmy w przypadku likwidacji spółki. Szczególnym rodzajem są akcje złote. Ich posiadanie daje akcjonariuszowi szczególne prawa. Może to być prawo głosu podczas ważnych decyzji w spółce(np. o podziale), jednym słowem wpływ na sprawy ważne dla firmy.

Kolejnym rodzajem instrumentów finansowych rynku kapitałowego są obligacje. Obligacje to papiery wartościowe potwierdzające wystąpienie stosunku wierzycielsko-dłużniczego. Po jednej stronie stoi emitent- czyli np. Skarb państwa, który emituje obligacje- jest on zobowiązany do wypłaty odsetek, oraz kwoty kapitału po wykupie obligacji. Po drugiej stronie jest wierzyciel- który zakupuje papiery, tym samym „pożyczając” swe fundusze emitentowi. Najczęściej występującymi obligacjami są obligacje Skarbu Państwa (obligacje skarbowe), lub władz samorządowych (obligacje municypalne).

Wyróżniamy obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu. W Polsce występują Obligacje Skarbowe dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie, dziesięcioletnie. Jeśli chodzi o oprocentowanie, to na przykład dwuletnie posiadają 4,5% i jest to oprocentowanie stałe. Obligacje zakupione na dłuższy czas, mają nieco wyższe oprocentowanie. Dzisiaj obligacje skarbu Państwa można kupi również przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Można je także podzielić na obligacje rynkowe ( można nimi obracać na Giełdzie Papierów Wartościowych) i oszczędnościowe( nie są notowane na giełdzie).

Krótko mówiąc, podstawową różnica pomiędzy tymi dwoma instrumentami jest fakt, że posiadacz akcji jest posiadaczem małej części firmy, udziału w firmie, natomiast obligacja takiego prawa nie daje. Inwestowanie w obligacje jest mniej ryzykowne, ale oczekiwane zyski mogą być niższe. Akcje to raczej to opcja dla lubiących ryzyko, bądź bardzo dobrze znających zagadnienia giełdowe i oczywiście posiadających trochę szczęścia w grze.